ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Footshop s.r.o
üzleti társaság, Pobřežní 667/78, 186 00, Praha 8, Česká republika
székhellyel,azonosítószám 24288128
a Prágai Városi Bíróság cégjegyzékében, a C részleg 192700 sz. bejegyzés alatt nyilvántartásba vett, az alábbi címszó alatt: árueladás on-line üzlet közvetítésével, amely a www.footshop.cz internetcímen került működtetésre. Leányvállalata Footshop , 1052 Budapest, Kristóf tér 4. adószám : 26230214-2-41

Ezek az üzleti feltételek (a továbbiakban, mint „üzleti feltételek“) a Footshop s.r.o. üzleti társaság, Pobřežní 667/78 székhelyű, azonosító szám: 24288128, a cégjegyzékbe a Prágai Városi Bíróság 192700 rovatának C bejegyzésében (a továbbiakban mint „eladó“megállapítja a felek adás-vételi szerződéséből (a továbbiakban, mint „adás-vételi szerződés“) eredő kölcsönös jogokat és kötelezettségeket a Polgári Törvénykönyv (NOZ) § 1751 1.bekezdés, 89/2012 sz. 1 törvénye (a továbbiakban, mint „Polgári Törvénykönyv “) alapján, amely az eladó és egy másik fizikai személy ((a továbbiakban, mint „vevő“), között jött létre az eladó internetes üzletének közvetítésével. Az internetes üzletet az eladó a www.footshop.hu weboldalon (a továbbiakban, mint „weboldal“)üzemelteti, a weboldal felületén (a továbbiakban, mint „üzlet weboldal felülete“).

I. Bevezető rendelkezések

I.1. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azon esetekre, amikor az eladótól vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki az árut vállalkozói tevékenysége keretein belül vagy saját, önálló szakmájának részeként rendeli meg.

I.2. Az adás-vételi szerződésben lehetséges az üzleti feltételektől eltérő feltételekben megegyezni. Az adás-vételi szerződésben szereplő eltérő rendelkezések elsőbbéget élveznek az üzleti feltételekben szereplő rendelkezésekkel szemben.

I.3. Az üzleti feltételek rendelkezései az adás-vételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adás-vételi szerződés és az üzleti feltételek magyar nyelven kerültek kiállításra. Az adás-vételi szerződés megkötésére lehetőség van magyar nyelven.

I.4. A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy a szerződés megkötése előtt megismerkedett ezekkel az üzleti feltételekkel, melynek elválaszthatatlan részét képezi a szerződés megkötése előtti tájékoztatás, mely az üzleti feltételek III. cikkelyében szerepel, mint „Fizetés és szállítás“ és „Reklamáció, csere, visszatérítés“, amely az üzlet weboldal felületén elérhető, s vevő kijelenti, hogy azokkal kifejezetten egyetért, méghozzá a megrendelés elküldésének pillanatában érvényes és hatékony formájában.

I.5. Ezen üzleti feltételeket és dokumentumokat, melyek azok részét képezik, a vevő is megkapja, a megrendelés visszaigazolásának mellékleteként, a vevő által megadott e-mail címre.

I.6. Az üzletszabályzat feltételeit és azok részeit az eladó a törvény értelmében egyoldalúan megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a vevő jogait és kötelezettségeit, melyek az új üzleti feltételek hatályba lépése előtt keletkeztek.


II. Felhasználói fiók

II.1.    A vásárló weboldalon folytatott regisztrációja alapján hozzáférhet a saját felhasználói webfelüleletéhez. A felhasználói fiókjából a vevő elvégezheti az áru megrendelését (a továbbiakban, mint „felhasználói fiók“). Abban az esetben, ha az üzlet weboldal felülete lehetővé teszi, a vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet weboldal felüleletéről.

II.2.    A weboldalon történő regisztráció és az áru megrendelése során a vevő köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A felhasználói fiókban feltüntetett adatokat, azok bármilyen változása esetén a vevő köteles aktualizálni. A vevő által a felhasználói fiókban és a vásárláskor megadott adatokat az eladó helyesnek ítéli meg.

II.3.    A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval van biztosítva. A vevő köteles betartani a titoktartást a felhasználói fiókjába történő bejelentkezéséhez szükséges információkat illetően.

II.4.    A vevő nem jogosult harmadik fél számára lehetővé tenni a felhasználói fiók használatát.

II.5.    Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, mégpedig abban az esetben, ha a vevő több, mint 2 éve nem használja a felhasználói fiókját, illetve amennyiben a vevő megszegi az adás-vételi szerződésből eredő kötelezettségeit (az üzleti feltételeket is beleértve) vagy abban az esetben, ha az eladó megváltoztatja a technológiát, amely nem kompatibilis az előző rendszerrel.

II.6.    A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fióknak nem kell megszakítás nélkül elérhetőnek lennie, különösen az eladó hardware és software rendszerének szükséges karbantartására való tekintettel, például harmadik fél hardware és software rendszerének szükséges karbantartása esetén.

II.7.    Az eladó nem vállal felelősséget a felhasználói fiók működéséért és fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa a felhasználói fiók működését.

III. Tájékoztatás az adás-vételi szerződés megkötése előtt a vevő részére, aki a felhasználó

III.1.    A negyedik ponttal összhangban, a Polgári Törvénykönyv 89/2012 sz. törvény I. fejezetének hatályos rendelkezése alapján (a továbbiakban, mint Polgári Törvénykönyv), az eladó az alábbi információkat közli felhasználóval a szerződés megkötése előtt: ZDE.

III.2.   Az eladó kézbesítési címe az üzlet weboldal felületén vásárolt hibás áruk visszaküldését illetően: U tabulky 3020, hala X, 193 00, Praha 20. A hibás árura vonatkozó joghatások érvényesítése érintetlenek maradnak a számlázási címre történő kézbesítés során is. Az eladó számlázási címe azonos a társaság székhelyének az ezen üzleti feltételek fejlécében feltüntetett címével. A reklamációs nyomtatvány letölthető ITT.

III.3.   Az eladó az árut a vásárlónak a Polgári Törvénykönyv § 2161 rendelkezésében előírt minőségben adja át, azaz:

a) az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a vevő és az eladó megegyeztek és megállapodás hiányában olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket eladó vagy a gyártó leírt vagy amilyet az áru jellegét és propagációját tekintve a vevő elvárt;

b) az áru olyan célra alkalmas, amelyet a használatához az eladó feltüntet vagy amely célokra ezeket az árukat általában használni szokták;

c) az áru a megfelelő mennyiségben van;

d) megfelel a jogi előírások követelményeinek.

III.4.    Abban az esetben, ha az áru a vevői átvételnél nem felel meg ezen elvásároknak, a vevőnek joga van új, hibamentes áru leszállítására, amennyiben ez a dolog természetét illetően nem ésszerűtlen. Ha a hiba csak a termék egyes tartozékait érinti, a vevő kérheti kizárólag a tartozék cseréjét; amennyiben ez nem lehetséges, visszaléphet a szerződéstől. Amennyiben ez a hiba természetét tekintve aránytalan, különösen akkor, ha a hibát felesleges késedelem nélkül ki lehet javítani, a vevő jogosult a hiba ingyenes eltávolítására.  

III.5.    Amennyiben a vevő nem lép vissza a szerződéstől vagy nem érvényesíti az új, hibamentes áru leszállítására, a tartozék cseréjére vagy javítására való jogát, méltányos árengedményt igényelhet a vételárból.  

III.6.    A vevőnek joga van a méltányos kedvezményre abban az esetben is, ha eladó nem tud új, hibamentes árut leszállítani, az áru tartozékát kicserélni vagy az árut megjavítani, valamint, ha az eladó nem tudja ésszerű időn belül orvosolni a hibát, illetve, ha a hiba orvoslása a felhasználó számára jelentős nehézségeket okozna.  

Ha az átvételtől számított 6 (hat) hónapon belül hiba jelentkezik, úgy tekintjük, hogy a termék már az átvételkor hibás volt.  

III.8.   Amennyiben az adott terméknél nem kerül kifejezetten másként feltüntetésre, úgy vevő az áru átvételétől számított 24 hónapig jogosult a hibás teljesítésből eredő jogának érvényesítésére.  

III.9.   Az eladó nem felel a hibákért, ha:  

a) a termék hibás volt az átvételkor, s erre a hibára vonatkozóan a vételárból kedvezményt állapítottak meg;

b) használt termék esetén, amennyiben a hiba megfelel a használat vagy az elhasználódás (kopás) mértékének, mellyel az áru rendelkezett, amikor a vevő átvette;

c) a hiba a terméken az elhasználódás, az általános használat révén keletkezett vagy, ha az anyag természetéből ered (pl.: élettartam lejárta);

d) a hibát a vevő okozta, mely a helytelen használatból, tárolásból, karbantartásból eredt vagy a vevő beavatkozásából, illetve mechanikai károsodásból;

e) a hiba az eladó befolyásán kívüli külső esemény következtében keletkezett.

III.10.   Az eladó nem vállal felelősséget az árura, ha az alábbi körülményeknek volt kitéve – fokozott hőmérséklet, poros környezet, nedvesség, kémiai és mechanikai hatások – melyek az általános használatnak nem felelnek meg. A garancia továbbá nem vonatkozik az áru (vagy egyes tartozékai) használatból eredő elhasználódására. A rövidebb élettartam ebben az esetben nem tekinthető hibának és ezáltal nem reklamálható.  

III.11.   Az eladó a távszerződés megkötése előtt az alábbi információkról is tájékoztatja a felhasználót:

a) A távközlés költségei nem különböznek azon alapáraktól, melyeket a felhasználó szolgáltatója/operátora számláz ki a szolgáltatásért; a felhasználó nincs arra kényszerítve, hogy fizetős (emeltdíjas) vonalon kommunikáljon az eladó hasznára.

b) Az eladó az áru átvétele előtt a vételár teljes egészének megtérítését igényli. A fizetés banki átutalással, utánvétellel az áru átvételekor, interneten keresztüli bankkártyás fizetéssel vagy egyéb a „Fizetés és szállítás“ dokumentumban feltüntetett módon lehetséges. A telephelyen történő személyes átvétel esetén az oda-vissza utat a telephelyre a felhasználó fizeti. A postai szolgáltató általi szállításkor a szállítási díjakat a „Szállítás és fizetés“ dokumentumban megadott díjszabás szabályozza.  

c) A vevő kívánsága szerint testreszabott áruknál 30% előleg fizetése szükséges a végárból, a fogyasztó kívánságára igazított áruknál nem lehet a szerződéstől 14 napon belül visszalépni indoklás megadása nélkül.

d) Az eladó nem köt olyan szerződést, amely ismételt teljesítésre vagy határozatlan időre szól. Abban az esetben, ha ilyen szerződést közvetít, a legrövidebb időről, amelyre a szerződő feleket a szerződés kötelezi, tájékoztatja a szolgáltató az ismételt teljesítésről, beleértve az árat vagy annak meghatározási módját egyetlen számlázási időszakra vonatkozóan, amely mindig egy hónap, ha ez az ár állandó, továbbá adatokat az adókról, díjakról és költségekről az áruk vagy szolgáltatások értékesítésére vonatkozóan.

e) Az áruk és szolgáltatások összes ára az üzlet weboldal felületén fel vannak tüntetve, az általános forgalmi adót (ÁFA) is beleértve, a szállítási költségek a „Szállítás és fizetés“ dokumentumban szerepelnek.

f) A fogyasztónak jogában áll a megkötött szerződéstől visszalépni (amennyiben másként nem kerül feltüntetésre), 14 napos határidőn belül, ha az alábbiakról van szó:

    i. adás-vételi szerződésről, az áru átvételének napjától;  

    ii.szerződésről, amely többféle áru vagy tartozék szállítását tartalmazza, az utolsó áruszállítmány átvételének napjától;

    iii. szerződésről, amelynek tartalma rendszeres, ismételt áruszállítás teljesítésre vonatkozik, ez esetben a visszalépést az eladó kézbesítési címére vagy a help@footshop.hu e-mail címre kell küldeni.

g) A felhasználó nem léphet vissza a szerződéstől a:  

   i. szolgáltatás nyújtásától, amennyiben azok a felhasználó előzetes beleegyezése alapján kerültek teljesítésre a szerződéstől való visszalépésre álló határidő lejárta előtt és az eladó tájékoztatta a felhasználót a szerződés megkötése előtt, hogy ilyen esetben nem áll jogában visszalépni a szerződéstől;

   ii. a termékek vagy szolgáltatások szállításától, amelyek ára a pénzügyi piac ingadozásától függ, az eladó akaratától függetlenül és amelyre a szerződéstől való visszalépés határidején belül sor kerülhet;

   iii. a romlandó áruk szállításától, mint amilyen az olyan áru, amely a szállítást követően visszafordíthatatlanul keveredett más árukkal;

   iv. a termék szállításától, amely a felhasználó kívánsága szerint került módosításra vagy a számára legyártásra került termékre, mely kívánsága szerint eltér a szabvány konfekciótól;

   v. a zárt csomagolású terméktől, melyet a felhasználó eltávolított a csomagolásból és higiéniai okokból nem lehetséges a visszahelyezése;

   vi. hang- vagy képfelvételtelek vagy számítógépes programok kézbesítésétől, amennyiben azok eredeti csomagolását megsértette;

   vii. újságok, folyóiratok vagy magazinok szállításától;

   viii. a szállítástól, amennyiben a vállalkozó azt a megszabott időn belül teljesíti.

h) költségeit, a távkommunikációs eszközzel megkötött szerződés esetén az áru visszaküldésének költségét, amennyiben az árut természetéből adódóan nem lehetséges szokásos postai úton visszaküldeni. Amennyiben a felhasználó visszalép a szerződéstől, eladó részére indokolatlan késés nélkül, legkésőbb a visszalépéstől számított 14 napon belül átadja vagy megküldi az árut, melyet kézhez kapott.

i) A szerződéstől való visszalépés esetén a visszaküldött árunak viseletlen, sértetlen állapotban, az eredeti csomagolásban kell lennie. Az áru nem lehet semmilyen módon használt. A felhasználónak jogában áll az árut kipróbálni úgy, hogy betartja az alapvető higiéniai elvárásokat – például próba fehérneműn keresztül. Amennyiben nem tartja be a higiéniai feltételeket, abban az esetben a 97/7/ES fogyasztóvédelmi irányelv alapján olyan áruról van szó, amelyet a távszerződés jellegű karaktere miatt nem lehet visszaküldeni.

j) A szerződés alapvetően magyar nyelven kerül megkötésre, az üzletkötés befejezése után az eladó az arról szóló adatokat archiválja. A megkötött szerződés az eladó által a megkötéstől számított legalább öt évig kerül archiválásra, a leghosszabb ideig a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően, a teljesítés céljából és harmadik nem résztvevő fél számára nem hozzáférhető.

III.12.   Amennyiben a panasz nem kerül elintézésre, úgy felhasználó jogosult a felügyeleti hatósághoz vagy az állami felügyelethez fordulni, amely a Magyar Kereskedelmi Felügyelet (Fogyasztóvédelmi felügyelet). Bővebb információt a felhasználók például a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/weboldalon találhatnak. A peren kívüli megegyezéssel mediátorok (független kommunikáció közvetítők a konfliktusban résztvevő felek között) is foglalkoznak. A mediátorok listája a https://birosag.hu/ weboldalon található, ahol a keresőbe megadhatja a fogyasztói vitákra szakosodottak listáját.

IV. Az adás-vételi szerződés megkötése

IV.1.    Az üzlet internetes felületén elhelyezett áruk prezentációja információs jellegű és eladó nem köteles adás-vételi szerződés megkötésére az adott árut illetően. A Polgári Törvénykönyv (NOZ – Nový občanský zákoník) § 1732 2. bekezdése nem alkalmazandó.

IV.2.    Az üzlet internetes felülete tartalmazza az információkat a termékről, beleértve az egyes termékek árait és a termék visszaküldésének költségét, amennyiben az adott terméket természetéből adódóan nem lehetséges a szokásos postai úton visszaküldeni. A termék ára az ÁFA-val és az összes kapcsolódó díjjal együtt kerül feltüntetésre. Az árak mindaddig érvényesek, míg az üzlet weboldal felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy individuális feltételekkel kössön adás-vételi szerződést.

IV.3.    Az üzlet internetes felülete a csomagolással és szállítással kapcsolatos költségeket is tartalmazza.

IV.4.    Az áru megrendeléséhez a vevő kitölti az üzlet internetes felületén található megrendelő nyomtatványt. A megrendelő nyomtatvány az alábbiakról tartalmaz információkat:

   i. a megrendelt áruról (a megrendelt árut a vevő az elektronikus bevásárlókosárba „helyezi“);

   ii. zaz áru vételárának fizetési módját, adatokat a megrendelt áru szállítási módjáról;

   iii. információt az áru szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban, mint „megrendelés“).

IV.5.    A megrendelést a vevő a „Megrendelés megerősítése“ gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek feltételezi. A megrendelés kézhezvételét követően az eladó haladéktalanul visszaigazolja elektronikus postával a kézbesítést, a vevő által a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott címre (a továbbiakban, mint „a vevő elektronikus címe“).

IV.6.    Az eladónak a megrendelés természetétől függően (áru mennyisége, vételár, szállítás feltételezett költsége) mindig jogában áll felkérni a vevőt a megrendelés további megerősítésére (pl.: írásban vagy telefonon).

IV.7.    Az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés átvételével (elfogadás) jön létre, amelyet az eladó a vevőnek elektronikus postával küld meg, a vevő elektronikus postacímére.

IV.8.    A vevő beleegyezik a távkommunikációs eszközök használatába a szerződés megkötésekor. A szerződés megkötésével összefüggő távkommunikációs eszközök használata révén felmerült költségeket (internetes kapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő viseli, mivel ezek a költségek nem térnek el az alapdíjaktól.

IV.9     Az eladó fenntartja az árumegrendelés törlésének jogát, amennyiben az áru a szokásos ár kevesebb, mint 10 %-áért vagy kevesebb, mint 300 Ft-os áron került eladásra (a szállítás költsége nem tekintendő a termék árának).

IV.10   Az eladó fenntartja az árumegrendelés törlésének jogát, amennyiben az árura több, mint egy kedvezményes kupon lett érvényesítve.

V.A termék ára és a fizetési feltételek

V.1.    A termék árát és a szállítással kapcsolatos költségeket az adás-vételi szerződés szerint a vevő a megrendelés befejezésekor felkínált módokon térítheti meg. A termék árát mindig lehetséges lesz banki átutalással, utánvétellel az áru átvételekor és legalább egy további online fizetési eszközzel, az aktuális elérhetőség szerint megtéríteni.

V.2.    A vételárral együtt a vevő köteles eladónak a csomagolással és szállítással kapcsolatos költségeket is megtéríteni a megállapodás szerinti összegben. Amennyiben másként nem kerül feltüntetésre, a továbbiakban a vételár alatt az áru kézbesítésével kapcsolatos költség is értendő.

V.3.    Az eladó nem igényel a vevőtől előleget vagy egyéb hasonló térítést. Ez nem érinti az üzleti feltételek 4.6. pontjának rendelkezéseit az áru vételárának előre fizetésére vonatkozó kötelezettséget illetően.

V.4.    Készpénzes vagy utánvétellel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételárat a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül kell megtéríteni.

V.5.    Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles a vételárat a megadott változó szimbólummal (VS) együtt megtéríteni. Nem készpénzes fizetés esetén vevő vételár térítésére vonatkozó kötelezettsége abban a pillanatban kerül teljesítésre, amint a megadott összeget jóváírják az eladó számláján.

V.6.    Az eladónak jogában áll a vételár teljes összegének megtérítését kérni még az áru vevő részére történő megküldése előtt, különösen abban az esetben, ha a vevő oldaláról nem érkezik további visszaigazolás a megrendelést illetően (3.6. pont). A Polgári Törvénykönyv § 2119 1. bekezdésének rendelkezése nem alkalmazandó.

V.7.    Az eladó által vevő számára nyújtott esetleges kedvezményeket nem lehet egymással kombinálni.

V.8.    Amennyiben a kereskedelmi kapcsolatokban szokásos vagy az általánosan kötelező jogszabályok előírják, a fizetést illetően eladó az adás-vételi szerződés alapján adóbizonylatot – számlát – állít ki a vevő számára. Az eladó ÁFA fizető. Az adóbizonylatot – számlát – eladó a vételár megtérítése után állítja ki és elektronikus formában a vevő elektronikus címére küldi meg.

V.9.   A bevétel nyilvántartási törvény értelmében eladó köteles vevő számára vásárlási nyugtát kiállítani. Ugyanakkor köteles online nyilvántartásba venni a beérkezett bevételt az adóhatóságnál; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

VI.Visszalépés az adás-vételi szerződéstől

VI.1.    A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv (NOZ) § 1837 szerint nem lehet az adás-vételi szerződéstől visszalépni többek között az olyan áru leszállításától, amely a vevő kívánsága szerint vagy az ő személye részére került módosításra, az adás-vételi szerződéstől és a gyorsan romlandó áru leszállításától, amely a kézbesítést követően visszavonhatatlanul keveredik más árukkal, az adás-vételi szerződéstől a lezárt csomagolású áru leszállításától, amelyet a vevő a csomagolásból eltávolított és higiéniai okokból nem lehetséges a visszaküldése és az adás-vételi szerződéstől a hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program leszállításától, amennyiben az eredeti csomagolásuk nem sértetlen.

VI.2.    Amennyiben nem a VI.1. cikkelyben szereplő vagy más esetről van szó, amikor nem lehet az adás-vételi szerződéstől visszalépni, a Polgári Törvénykönyv (NOZ) § 1829 1. bekezdés értelmében a vevőnek jogában áll az adás-vételi szerződéstől visszalépni, mégpedig az áru átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, amennyiben az adás-vételi szerződés tárgyát többféle áru vagy tartozék leszállítása képezi, ez a határidő az utolsó szállítmány átvételének napjától számítandó. Az adás-vételi szerződéstől való visszalépést az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell eladó számára megküldeni. Az adás-vételi szerződéstől való visszalépésre vevő felhasználhatja a formanyomtatványt, amelyet ITT tölthet le. Az adás-vételi szerződéstől való visszalépést a vevő az eladó üzletének címére vagy az elektronikus postacímére help@footshop.hu küldheti.

VI.3.    Az adás-vételi szerződéstől való visszalépés esetén az üzleti feltételek VI.2. cikkely értelmében az adás-vételi szerződést a kezdetektől törlik. Az árut az eladó részére az adás-vételi szerződéstől való visszalépés elküldésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül vissza kell küldeni. Amennyiben vevő visszalép az adás-vételi szerződéstől, a vevő viseli az áru az eladó részére történő visszaküldésének költségeit, abban az esetben is, ha az árut természetétől fogva azt nem lehet szokásos postai úton visszaküldeni.

VI.4.    Az adás-vételi szerződéstől való visszalépés esetén az üzleti feltételek 5.2. cikkelye szerint eladó a szerződéstől való visszalépéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a vevőtől beérkezett pénzeszközöket vevő részére. Az utánvétellel fizetett áru összege bankszámlára kerül visszafizetésre, a többi esetben ugyanolyan módon kerülnek visszatérítésre, mint amilyen módon eladóhoz a vevőtől beérkezett. Az eladó szintén köteles a vevő általi teljesítést visszatéríteni, már az áru vevő általi visszaküldésekor vagy egyéb más módon, amennyiben ezzel vevő egyetért és a vevőnek ezáltal nem keletkezik további költsége. Amennyiben vevő visszalép az adás-vételi szerződéstől, eladó nem köteles a beérkezett pénzeszközöket vevő részére visszatéríteni azelőtt, hogy vevő az árut visszaküldi vagy igazolja, hogy az árut eladónak elküldte.

VI.5.    Az árukra vonatkozó kártérítési jogosultság kapcsán eladó jogosult egyoldalúan kártalanítani a vevőnek a vételár visszatérítésével kapcsolatos igényét.

VI.6.    Azon esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyv (NOZ) § 1829 1.bekezdés értelmében vevőnek jogában áll visszalépni az adás-vételi szerződéstől, eladónak szintén jogában áll bármikor visszalépni az adás-vételi szerződéstől, addig az ideig, amíg vevő át nem veszi az árut. Ilyen esetben eladó haladéktalan visszatéríti vevőnek a vételárat, a vevő által megadott számlára, átvételkori fizetés esetén (utánvétellel). Előre történő fizetés esetén eladó azonos módon téríti vissza a vételárat, mint amilyen módon az beérkezett, illetve a vevő bankszámlájára, a vevő választása szerint.

VI.7.    Ha az áruval együtt ajándékot adnak a vevőnek, az ajándékozási szerződés az eladó és vevő között felbontási feltétellel kerül megkötésre, hogy amennyiben vevő visszalép az adás-vételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés érvényét veszti és vevő köteles eladónak az áruval együtt a kapott ajándékot is visszaküldeni.

VI.8  Az Eladó fenntartja magának azon jogát, hogy törölje az árumegrendelést, amennyiben az árura több, mint egy kedvezményes kupon került érvényesítésre vagy amennyiben több, mint 20% kedvezményt alkalmaznak a már leértékelt árura, illetve ha technikai körülmények a megrendelés árát több mint 20%-ban befolyásolták.

VII. Áruszállítás és kézbesítés

VII.1.   Abban az esetben, ha a szállítás módja a vevő külön kérésére kerül megállapodásra, a vevő viseli az ezzel a közlekedési móddal kapcsolatos kockázatot és az ehhez kapcsolódó esetleges többletköltségeket.

VII.2.    Az eladó az adás-vételi szerződés szerint köteles az árut a vevő által a megrendelésben megadott helyre leszállítani, vevő pedig köteles az árut átvenni a kézbesítéskor. Amennyiben vevő nem veszi át az árut a kézbesítéskor, az eladó jogosult a postaköltség és a felmerült költségek megtérítésére 2 500 Ft (azaz: kettőezer-ötszáz forint) átalányösszegben és emellett eladónak jogában áll az adás-vételi szerződéstől visszalépni. Ha vevő nem veszi át az árut a kézbesítéskor, a továbbiakban eladónak jogában áll őt a megbízhatatlan ügyfelek listájára helyezni (a továbbiakban, mint „blacklist“), mely értelmében minden blacklist-en szereplő személy további vásárlás esetén köteles előre fizetni a megrendelt áruért, annak elküldése előtt.

VII.3.    Abban az esetben, ha a vevő oldalán keletkezett okból szükséges az árut ismételten vagy más módon kézbesíteni, mint ahogy a megrendelésben szerepelt, vevő köteles az újbóli kézbesítésből, illetve a másik szállítási módból eredő költségeket megtéríteni.

VII.4.    PAz áru szállítótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét, s bármely hiba esetén a szállítót haladéktalanul értesíteni. Abban az esetben, ha a csomagolás épségének megsértése a csomagba történt illetéktelen behatolásról tanúskodik, vevőnek nem kell a csomagot a szállítótól átvennie. A későbbi reklamáció nem lesz figyelembe véve.

VII.5.    A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áru szállítását illetően az eladó külön szállítási feltételei módosíthatják, az eladó kibocsátása esetén. A szállítási és egyéb információk az alábbi címen kerültek feltüntetésre: https://www.footshop.hu/hu/content/5-fizetes-es-szallitas

VIII. Hibás teljesítés jogkövetkezményei

VIII.1.    A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogait és kötelezettségeit az általánosan kötelező érvényű jogi előírások szabályozzák (különösen a Polgári Törvénykönyv (NOZ) §§1914 - 1925, §§2099 - 2117 és §§ 2161 - 2174 rendelkezései a 634/1992 sz. fogyasztóvédelmi törvény értelmében, a későbbiekben módosítva).

VIII.2.    Az eladó felel vevőnek azért, hogy az áru az átvételkor hibátlan legyen. Az eladó különösen azért felel vevőnek, hogy abban az időpontban, amikor vevő az árut átvette:

   i. az áru olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyekben a szerződő felek megállapodtak, amennyiben a megállapodás hiányzik, úgy olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyeket az eladó vagy a gyártó leírt vagy amelyeket a vevő az áru természetére és a reklámra vonatkozóan elvárt;

   ii. az áru megfelel azon céloknak, amelyeket az eladó feltüntet vagy amely célokra az ilyen típusú árukat rendszerint használják;

   iii. az áru megfelel az eredeti minőségnek vagy a kivitelezésnek, a jóváhagyott mintának, ha a minőséget vagy kivitelezést a jóváhagyott minta vagy az eredeti áru szerint határozták meg

   iv. az áru a megfelelő mennyiségben, mértékben és tömegben van;

   v. az áru megfelel a jogi előírásoknak.

VIII.3.    Az üzleti feltételek 7.2 cikkelyében feltüntetett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített hibás árukra, amelyeknél alacsonyabb árat állapítottak meg a szokásos használatból eredő elhasználódás miatt, a használt árunál a hibára, amely az általános használatnak és elhasználódásnak megfelelő mértékű, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett vagy az az áru természetéből adódik.

VIII.4.    Ha az átvételtől számított hat hónapon belül hiba merül fel, azt úgy tekintik, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A vevő jogosult a hibából eredő jogának érvényesítésére, amely a fogyasztási cikkeknél jelenik meg az átvételtől számított 24 (huszonnégy) hónapon belül.

VIII.5.    A hibás teljesítésből eredő jogokat a vevő az eladó telephelyének címén érvényesítheti, ahol a reklamáció fogadása lehetséges, figyelembe véve az eladott áruk választékát vagy adott esetben az eladó székhelyén vagy vállalkozásának helyén.

VIII.6.    A felek további jogait és kötelezettségeit az eladó hibás teljesítésből eredő felelősségére vonatkozóan az eladó reklamációs szabályzata tárgyalja.

IX.  Szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

IX.1.    Vevő tulajdonjogot szerez az árura az áru teljes vételárának megfizetésével.

IX.2.    Az eladót nem köti a vevővel szemben magatartási kódex a Polgári Törvénykönyv (NOZ) § 1826 1. bekezdés e) pontja értelmében.

IX.3.    Az adás-vételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezésére a Magyar Kereskedelmi Felügyelet (Fogyasztóvédelmi felügyelet) az illetékes, székhelye: Budapest, József krt. 6, 1088, Magyarorszóag, internetcíme: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

IX.4.    Az eladó a vállalkozói engedély alapján jogosult az áru értékesítésére. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi hivatal végzi el a hatáskörén belül. A személyes adatok felügyeletét az Adatvédelmi Hivatal (Úřad pro ochranu osobních údajů) végzi el. A Magyar Kereskedelmi Felügyelet (Fogyasztóvédelmi felügyelet) behatárolt terjedelemben többek között felügyeli a fogyasztóvédelmi 634/1992 sz. törvény módosított változatának betartását is.

IX.5.    A vevő ezáltal átvállalja magára a változó körülmények kockázatát a Polgári Törvénykönyv (NOZ) § 1765 2. bekezdésének értelmében.

X. Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

X.1.    Azáltal, hogy a vevő/az üzlet weboldal felületének látogatója (a továbbiakban, mint „vevő/látogató“) meglátogatja az eladó üzletének weboldal felületét, kapcsolatba lép eladóval a szociális médián keresztül vagy eladónak egyéb módon megadja az adatait (a versenyeken való részvételt vagy az üzlet internetes felületén közzétett akciók meglátogatását beleértve) ezáltal ez a személy megerősíti, hogy elolvasta az ezen üzleti feltételekben szereplő rendelkezéseket a személyes adatvédelemről.

X.2.  Az eladó a vevő személyes adatainak és az üzlet weboldal felületére látogatók adatainak a kezelője.

X.3.    Adatokat a vevő személyéről kizárólag a vevőtől szerzünk. Az eladó nem szerez semmiféle adatot a vevőről egyéb külső forrásokból, kivéve az üzlet webfelületén tett látogatás során megadott adatokat.

X.4.    A személyes adatok, melyeket vevő/látogató megad eladónak az alábbiakat tartalmazhatják:

a) adat a vevő személyéről: név, vezetéknév; e-mail cím; telefonszám; információ a bankszámláról; vevő neme; születési dátum; levelezésben megadott adatok; adatok aktualizációja, amelyeket az eladónak megadott;

b) adatok az üzlet webfelületére látogatókról az IP címtartományon belül; felhasználói név; részletek a fizetésről; rendelési előzmények; a domain név és az ország, amely az adatkérést küldi; a böngésző típusa és verziója; a böngésző kiegészítők típusai és verziói; operációs rendszer és platform; adat a látogatásról, az URL oldalak címét is beleértve, amelyek az üzlet webfelelütére vezetnek, az üzlet webfelelületén keresztül vagy az üzlet webfelületéről (a dátumot és időt is beleértve), bizonyos oldalak látogatásának időpontját és időtartamát, adat az interakcióról az oldallal (pl.: böngészés, klikkelés és az egér mutatójának elhelyezkedése, az oldalak elhagyásának módja, adatok a forgalomról, adatok az elhelyezkedésről és egyéb szolgáltatások vagy letöltések kérésekor megadott további adatok;

c) adat a termékről, melyet eladó nyújt vevőnek: a termékszolgáltatáshoz szükséges adatok (beleértve a számlanyitási nyomtatvány adatait, részleteket a megrendelésről, rendelési előzményeket, adatokat a fizetéshez, kézbesítési címet, szállítási követelményeket és korlátozásokat, üzleti hivatkozásokat és adóinformációkat); adatok az ügyfélszolgálathoz és adatok az ügyfélkapcsolat kezeléséhez és marketinghez;

d) ha az eladóval történő kapcsolatfelvételhez vagy információ szerzéséhez az eladó termékéről a vevő a szociális médiát használja, adatokat a szociális média profilról (beleértve az eladóval a Facebook-on, Instagram-on és Twitter-en történő kommunikáció preferálását) és adatokat, amelyeket vevő/látogató közzétesz az eladó profilján, amely az eladó vállalkozásával összefügg;

e) amennyiben látogató/vevő meglátogatja az eladó rendezvényét, fotóit és videófelvételeit az eseményről (melyről a rendezvényen résztvevők is informálva lesznek a rendezvény folyamán).

ADATOK FELHASZNÁLÁSA

X.5.   Az eladó gyűjti, használja és tárolja a fent említett személyes adatokat az alábbi okokból:

a) Ha a látogató/vevő meglátogatja az üzlet webfelületét:

   i. lehetővé tenni az üzlet webfelületének elérését és használatát;

   ii. technikai támogatás nyújtásához;

   iii. információ és szolgáltatás nyújtásához, melyet az eladótól a vevő/látogató igényel;

   iv. a nyújtott szolgáltatások és az üzlet webfelületének biztonságának biztosításához;

   v. a látogatók/vevők preferenciáiról szóló információk tárolásához, hogy az üzlet webfelülete alkalmazkodni tudjon az egyéni érdeklődéshez;

   vi. az üzlet webfelületére látogató felismeréséhez az újbóli bejelentkezésnél;

   vii. az áruk vagy szolgáltatások megrendelésének feldolgozásához;

   viii. az üzlet webfelületének karbantartásához és jobbá tételéhez és az üzlet webfelületének látogatási statisztikájának összeállításához.

Ezek az információk a lehető legnagyobb mértékben névtelenítve lesznek és konkrét vevő/látogató személye nem lesz azonosítható az összegyűjtött adatokból. Ezek az információk legfeljebb 30 napig lesznek tárolva.

b) Ha az eladó vevőnek terméket vagy szolgáltatást nyújt:

   i. a megrendelt áru vagy szolgáltatás nyújtásának céljából (a megrendelés visszaigazolásának és feldolgozásának lehetőségét is beleértve, a felhasználói fiók kezeléséhez, adókhoz és kiadásokhoz, számlázás és tartozás behajtásának céljára);

ii. a kérdések vagy problémák megoldása céljából, amelyek az eladott árunál vagy a szolgáltatás nyújtásánál jelentkeznek, beleértve az összes kérdést, amelyet a vevő feltehet a személyes adatainak gyűjtéséről, tárolásáról és használatáról vagy az adatokról másolat nyújtásának igénylése, melyeket a vevő személyéről vezet az eladó.

iii. kizárólag akkor, ha ahhoz a vevő beleegyezését adta, az eladó marketing céljaira, információs e-mail formájában az eladó termékeiről és szolgáltatásairól és reklám közleményekről.

Az i) és ii) pontban feltüntetett adatokat az eladó az általános archiválási időre, 5 év időtartamra tárolja.

Az eladó számára adott engedély a személyes adatok marketing célokra történő feldolgozásához a iii) pont szerint 5 év időtartamra érvényes, legtovább azonban az eladó engedélyének visszavonásáig.

c) Az összes folyamat, törvény és előírás betartása céljából, amelyek az eladóra vonatkoznak.

A SZEMÉLYES ADATOK HASZNÁLATÁNAK JOGI ALAPJA

X.6.   A személyes adatok használatának jogi alapja, amely a jelen személyes adatvédelemről szóló cikkelyben leírásra került a következő:

a) az eladó számára a személyes adatok feldolgozása bármely a vevő által kötött szerződésből eredő kötelezettségének teljesítéséhez szükséges (például a megrendelés elintézéséhez, a webfelület használatára vonatkozó feltételek betartására);

b) a személyes adatok felhasználása elengedhetetlen az eladó jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez (például adatszolgáltatás az adóhatóság részére);

c) amennyiben az (a) vagy (b) lehetőség sem alkalmazható, a személyes adatok felhasználása az eladó jogos érdekeihez szükséges (pl.: üzlet webfelületének üzemeltetése; szolgáltatások és termékek nyújtása a vevő számára, fizetések teljesítése és fogadása).

X.7.    A személyes adatok különleges kategóriáját az eladó csak akkor használhatja fel, ha ahhoz a vevő beleegyezését adta (melyet bármikor visszavonhat, az alábbiakban feltüntettek szerint).

X.8.    A jövőben más személyes adatok felhasználásához a vevő beleegyezése szükséges (melyet bármikor visszavonhat, az alábbiakban feltüntettek szerint).

X.9.    Amennyiben vevő hozzájárulását adta a személyes adatainak a szerződésből vagy megrendelésből eredő kötelezettségeinek teljesítésén túlmenően (különösen marketing célokra), beleegyezését bármikor visszavonhatja – ebben az esetben a vevő az eladóhoz fordulhat a személyes adatok védelmére kijelölt különleges kapcsolattartóhoz: igor.dudinsky@footshop.cz – ez esetben az eladó nem fogja a visszavont célokra tovább használni a személyes adatokat.

COOKIE - SÜTIK

X.10. Az üzlet webfelületén található egyes oldalak sütiket (kis fájlokat) használnak, amelyek az internetes böngészőkben vannak elhelyezve, amikor a látogató/vevő meglátogatja az üzlet webfelületét. A sütiket arra a célra használják, hogy a jövőben jobban testreszabott lehetőségeket kínáljanak, annak köszönhetően, hogy bizonyos látogatói preferenciák felimerésre és megjegyzésre kerüljenek a böngészés során.

X.11. Ha az üzlet webfelületén sütiket használnak, a látogató/vevő bármikor letilthatja őket. Ehhez aktiválhatja a böngésző beállításait, amely lehetővé teszi az összes vagy bizonyos sütik elutasítását. Azonban, ha a látogató/vevő olyan böngészőbeállítást használ, amely az összes sütit blokkolja (a szükséges sütiket is beleértve), akkor nem tud hozzáférni az üzlet vagy annak részeinek teljes webfelületéhez, illetve nem tudja használni az üzlet webfelületének összes vagy néhány funkcióját.

X.12. Részletes információ a felhasznált sütikről és azok céljairól itt található: link a süti információhoz. Amennyiben a látogató/vevő továbbra is használja az üzlet webfelületét, akkor beleegyezik az eladó sütijének használatába, ahogy az ezen üzleti feltételekben a fenti linkben feltüntetésre került..

X.13. Az üzlet webfelülete az RTB House digitális marketing technológiai szolgáltatásait használja, melyet az RTB House group company üzemeltet. Ez lehetővé teszi azon vevők/látogatók részére, akik érdeklődést mutattak az üzlet webfelületén megjelenő termékek iránt, reklámok megjelenítését más társaságok reklámhálójában. Ezek a szerzett adatok teljesen névtelenek és ezekből nem lehetséges a vevő/látogató személyének beazonosítása. Ha a vevő/látogató személyének azonosítására sor kerülne, az eladó mindig kérni fogja az előzetes beleegyezést az ilyen jellegű adatgyűjtéshez.  

A SZEMÉLYES ADATFELDOLGOZÁSBAN ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI

X.14. A személyes adatokkal összefüggésben minden személy, akiről ilyen adatokat feldolgoztak, bizonyos jogokkal rendelkezik.  

Minden személynek jogában áll kérnie:

a) az eladó által feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítását;

b) aktualizálását bármely személyes adatának, melyek nem aktuálisak vagy helyesek;

c) a személyes adatok eltávolítását, amelyeket az eladó vezet róla;

d) korlátozni személyes adatai feldolgozásának módját;

e) megakadályozni személyes adatai feldolgozását közvetlen marketing célokra;

f) az eladó által kezelt személyes adatokról másolat kiállítását;

g) indokolt kifogást emelni személyes adatai eladó általi felhasználása ellen.

X.15. Az összes fent említett követelést az eladó mérlegeli és ésszerű határidőn belül reagálni fog rá (legkésőbb mindig a törvényes határidőn belül).

X.16. Az eladó felhívja azonban arra a figyelmet, hogy bizonyos személyes adatok adott körülmények között a fent említett követelésekből kizárhatóak. Amennyiben ilyen kivétel előfordul, ennek tényét eladó a kézbesített követelésre adott válaszban közli. Mielőtt az eladó a kérésre reagálna, kérheti a kérvényezőtől, hogy adja meg a személyazonosságának igazolásához szükséges adatokat.

BIZTONSÁG

X.17. Eladó nagy figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, azok elvesztése, visszaélés, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása, jogosulatlan hozzáférése, elérhetetlensége és megsemmisítése ellen, s minden ésszerű óvintézkedést megtesz a személyes adatok titkosságának védelme érdekében, beleértve a megfelelő szervezeti és technikai óvintézkedéseket is. A szervezeti óvintézkedések magukban foglalják az ellenőrző mechanizmusokat, melyek korlátozzák a fizikai hozzáférést az eladó adminisztrációs helyiségeibe, az alkalmazottak oktatását és a kartotékrendszer iratainak elzárását. A technikai óvintézkedések magukban foglalják a kódolás alkalmazását, az eladó rendszerébe történő belépés jelvaszas védelmét és antivírus szoftver használatát.

X.18. A személyes adatok nyújtásánál a személyes adatok továbbítása az interneten keresztül lehetséges. Annak ellenére, hogy az eladó maximális erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a vevő által nyújtott személyes adatokat megvédje, az interneten keresztül történő adatátvitel nem teljesen biztonságos. Ezért vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy eladó nem tudja garantálni a személyes adatok biztonságát, melyek az eladó üzletének webfelületén kerülnek átvitelre és, hogy az ilyen továbbítás a saját felelősségére történik. Amint az eladó megkapja a személyes adatokat, szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat fog alkalmazni, hogy megakadályozza az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.

X.19. Amennyiben eladó személyesen a vevő/látogató számára jelszót adott vagy amennyiben azt a vevő választotta, mely lehetővé teszi számára a felhasználói fiókjához való hozzáférést, ezen személy felelős a jelszó titokban tartásáért.

X.20. Az üzlet webfelülete és a szociális médiák oldalai alkalmanként tartalmazhatnak linkeket harmadik felek által működtetett oldalakra, beleértve a partnerhálózatot és az eladó cégének egyéb csoportjait is. Az eladó felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az adatvédelmi rendelkezések kizárólag azon személyes adatokra vonatkoznak, melyeket az eladó az üzletének webfelületén és a szociális média oldalain keresztül gyűjt, s nem tehető felelőssé harmadik fél által összegyűjtött és tárolt személyes adatokért. A harmadik fél webhelyei saját feltételekkel rendelkeznek a személyes adatvédelemről, s annak a személynek, aki ezekre a weboldalakra lép, ezekkel a feltételekkel meg kell ismerkednie, mielőtt bármiféle személyes adatot elküld erre a webre.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XI.1. Ha egy adás-vételi szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatot a cseh törvény szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztó jogát, melyek az általánosan kötelező jogszabályokból erednek.

XI.2. Amennyiben az üzleti feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezések helyett olyan rendelkezés lép érvénybe, amelynek jelentése a leginkább megközelíti az érvénytelen rendelkezéseket. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

XI.3. A szerződés alapján létrejövő kapcsolatokat és esetleges vitákat kizárólag a Cseh Köztársaság törvényei és a Cseh Köztársaság illetékes bíróságainak ítéletei szerint rendezik.

XI.4 Az esetleges viták eladó és vevő között peren kívüli eljárás formájában is megoldhatók. Ebben az esetben a vevő – felhasználó kapcsolatba léphet a peren kívüli megegyezés rendezésére hivatott testülettel, amely például a Cseh Kereskedelmi Felügyelet (Česká obchodní inspekce).

XI.5. A szerződés cseh nyelven készült. Amennyiben a vevő szükségletére a szerződés szövegének fordítására sor kerül, a szerződés értelmezéséről kialakult esetleges vita során a szerződés cseh nyelvű értelmezése érvényes.

XI.6. Ezen Általános Üzleti Feltételek, azok részeit is beleértve, 2018.05.25-től érvényesek és hatályosak és eltörli az előző üzleti feltételek változatát, azok részeit is beleértve. A feltételek rendelkezésre állnak az eladó székhelyén és telephelyein vagy elektronikus formában a www.footshop.hu weboldalon.

XI.7. Az eladó elérhetőségei:  

kézbesítési cím: Footshop, U tabulky 3020, hala X, 193 00 Praha 20, Česká Republika

elektronikus posta címe: help@footshop.hu

telefon +36 1 550 7946.